Terms and Conditions Investment Academy B.V.

Terms and Conditions Investment Academy B.V. 

All our general Terms and Conditions are drawn up in Dutch. However, we would like to underline the importance of Article 8 regarding our confidentiality obligation. Therefore we have translated this special article into English to emphasize its importance.

Art. 8 Confidentiality
8.1 Any information provided before, during or after the training, as part of the training, will not be used for any purpose other than the relevant training itself.

8.2 All data, in whatever form, including originals, images and reproductions, which are drawn up by, obtained by or provided to Investment Academy B.V. in connection with this Agreement are confidential, proprietary information data carriers that are the property of Investment Academy B.V. Except as specifically provided in this Agreement, Investment Academy B.V. shall not intentionally disclose any data generated in the performance of these services to any third party without the prior written consent of the Participant/Client.

8.3 Both Investment Academy B.V. as well as the Participant/Client will maintain the confidentiality of all such confidential information and will not disclose any relevant confidential information to any third party without the written consent of the other party, except the information that:
(a) is or will be in the public domain (other than by unauthorized disclosure by the receiving party);
(b) has an obligation to be disclosed in accordance with applicable law or regulation, specific rules of the institution conducting the four-yearly audit or orders of the court or other governmental authorities;
(c) must be disclosed by either party to a third party with regard to the content and/or implementation of the training or coaching, provided that such party is also bound by the confidentiality obligations similar to those set out in this article .

8.4 Disclosure of confidential information by the staff or third parties hired shall be deemed as disclosure of such confidential information by that party, which party shall be liable for any breach of this Agreement.

8.5 This section shall survive any termination of this Agreement for any reason.

 

Download pdf

Algemene Voorwaarden Investment Academy B.V.

 

Art. 1 Definities

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden Investment Academy B.V. (hierna te noemen IA bv) die van toepassing zijn op alle activiteiten van IA bv.

Contract: De overeenkomst tussen de deelnemer/klant en IA bv met betrekking tot de training.

Deelnemer/klant: De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven als deelnemer/klant voor een training.

Training: De programma’s, programmaonderdelen, workshops en cursussen die door IA bv worden aangeboden en verzorgd. Dit kunnen zowel open- als inhouse-trainingen zijn.

Training fee: Het verschuldigde bedrag voor het volgen van een training gedurende een bepaalde periode.

Voorwaarden training: Deze Algemene Voorwaarden Investment Academy B.V. Training.

 

 

 

Art. 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden training zijn van toepassing op elke training van IA bv en zijn werkzaam in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

2.2 IA bv wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van andere partijen af.

2.3 Op verzoek zal IA bv deze voorwaarden training en/of de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

2.4 Wanneer er strijdigheid bestaat tussen een bepaling opgenomen in deze Voorwaarden training, de Algemene Voorwaarden en/of een bepaling in het contract, dan heeft de bepaling in het contract voorrang, daarna de bepaling in deze Voorwaarden training en tot slot de bepaling in de Algemene Voorwaarden.

 

 

 

Art. 3 Het sluiten van de overeenkomst

3.1 Een contract komt tot stand op het moment dat de inschrijving, ondertekend door de deelnemer/klant, door IA bv is bevestigd.

3.2 Op basis van art. 7:46d jo. 7:46i BW heeft de deelnemer/klant het recht om de inschrijving gedurende 7 werkdagen na totstandkoming kosteloos te ontbinden. Kosten in verband met het retourneren van geleverde zaken kunnen eventueel door IA bv in rekening worden gebracht.

3.3 De deelname aan een training kan zonder enige vooraankondiging geweigerd worden wanneer de deelnemer/klant de training fee niet binnen de betalingstermijn, zoals opgenomen op de betreffende factuur, heeft voldaan. Daarmee vervalt de betalingsverplichting niet.

3.4 IA bv heeft de verplichting om een training aan te bieden die naar redelijkheid voldoet aan de informatie opgenomen in brochures en/of omschrijvingen van de training.

3.5 Informatie en/of correspondentie met betrekking tot de training zal verzonden worden naar het adres zoals deze op het registratieformulier is opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/klant dat de adresgegevens correct en up to date zijn.

 

 

Art. 4 Afzeggen deelname

4.1 De annulering van deelname aan een open training is alleen mogelijk conform hetgeen daarover is bepaald in de brochure of op het registratieformulier.

4.2 Wanneer de deelnemer/klant zijn inschrijving minimaal 31 kalenderdagen voor aanvangsdatum van een training annuleert, zal hij minimaal 25% van de training fee, maar nooit meer dan de kosten die door IA bv ten behoeve van de deelnemer/klant zijn gemaakt, verschuldigd zijn. De deelnemer/klant is 50% van de training fee verschuldigd wanneer annulering geschied tussen 30 kalenderdagen en 14 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de training. Wanneer de deelnemer/klant zijn deelname annuleert binnen 14 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de training, zal hij 100% van de training fee verschuldigd zijn aan IA bv.

4.3 Annulering dient schriftelijk (per brief of per e-mail) te geschieden. De datum van de poststempel en anders de datum van ontvangst van de annulering is hierbij van toepassing.

 

 

Art. 5 Overmacht

5.1 In het geval dat IA bv door overmacht de locatie van de training moet wijzigen, zal IA bv de deelnemer/klant zo spoedig mogelijk hierover informeren. Bij het wijzigen van de locatie blijft het contract onverkort en volledig in stand.

5.2 Bij overlijden van de deelnemer wordt het contract onmiddellijk ontbonden en vervallen de op dat moment nog eventueel resterende financiële verplichtingen ten aanzien van IA bv.

5.3 Bij ziekte en/of overmacht van een docent zal IA bv haar uiterste best doen tijdig een gelijkwaardige vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal IA bv de deelnemer/klant zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. IA bv zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.

5.4 In het geval dat IA bv door overmacht de trainingsdatum moet wijzigen, zal IA bv in principe een nieuwe trainingsdatum inplannen. IA bv is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden indien een deelnemer om welke reden dan ook geen (inhaal)training kan volgen. Wel zal het inschrijfgeld binnen 30 kalenderdagen worden terugbetaald indien de deelnemer/klant de (inhaal)training niet kan volgen.

 

Art. 6 Betaling

6.1 Betaling van de training fee dient te geschieden voor de vervaldatum die op desbetreffende factuur wordt vermeld.

6.2 Bij bekostiging door derden, zoals de werkgever, blijft de deelnemer persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de training fee.

6.3 Door het niet bezoeken van de training vervalt de trainingsovereenkomst en financiële verplichtingen niet.

6.4 Indien de deelnemer/klant, of de derde zoals genoemd in art. 6.2, niet binnen de betalingstermijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, volgt IA bv de wettelijke regeling inzake verzuim. Na deze termijn heeft IA bv het recht de wettelijke rente volgens de “staffel buitengerechtelijke incassokosten” in rekening te brengen bovenop het openstaande bedrag.

6.5 Bij annulering van de training door IA bv minimaal twee weken voor aanvang van de training, zal restitutie van het betaalde bedrag binnen 30 dagen na annulering plaatsvinden.

 

 

Art. 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Van de door de IA bv verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan IA bv voorbehouden en blijven in eigendom van IA bv of door IA bv gerechtigde derden.

7.2 Niets uit de brochures en trainingsmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of gedeeld worden op welke wijze dan ook zonder voorgaande schriftelijke toestemming van IA bv. Het is niet toegestaan lesmateriaal van IA bv aan derden ter beschikking te stellen.

 

Art. 8 Geheimhouding

8.1 Van Alle voor, tijdens of na de training verstrekte informatie, als onderdeel van de training, zal niet worden gebruikt voor enig ander doel dan de betreffende training.
8.2 Alle gegevens, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen originelen, afbeeldingen en reproducties, die in verband met deze Overeenkomst worden opgesteld door, worden verkregen door of worden verstrekt aan Investment Academy B.V. zijn vertrouwelijke, eigendomsrechtelijk beschermde informatiedragers die eigendom zijn van Investment Academy B.V. Behoudens voor zover specifiek bepaald in deze Overeenkomst, zal Investment Academy B.V. niet opzettelijk gegevens gegenereerd bij de uitvoering van de diensten bekend maken aan een derde partij zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de deelnemer/klant.
8.3 Zowel Investment Academy B.V. alsook de deelnemer/klant zal de vertrouwelijkheid van al deze vertrouwelijke informatie in acht nemen en zonder schriftelijke toestemming van de andere partij zal zij geen relevante vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken, behalve de informatie die:
(a) in het bezit is of zal zijn van publiek domein (anders dan door ongeoorloofde openbaarmaking door de ontvangende partij);
(b) de verplichting heeft om openbaar te worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving, specifieke regels van de instelling welke de vierjaarlijkse audit verricht of bevelen van de rechtbank of andere overheidsinstanties;

(c) door een van beide partijen openbaar moet worden gemaakt aan een derde partij met betrekking tot de inhoud en/of uitvoering van de training of de coaching op voorwaarde dat dergelijke partij ook gebonden is aan de vertrouwelijkheids-verplichtingen vergelijkbaar met die in dit artikel zijn uiteengezet.
8.4 Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie door de personeelsleden of derden die door een partij zijn ingehuurd, wordt beschouwd als openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie door die partij, welke partij aansprakelijk wordt gesteld voor schending van deze overeenkomst.
8.5 Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook.’

 

Art. 9 Klachtenprocedure

9.1 Wanneer de deelnemer/klant klachten heeft over de training, dient de directie van Investment Academy B.V. hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld. 

De schriftelijke in kennisstelling kan op de volgende wijze geschieden.

  1. Per aangetekende brief, gericht aan: 

Investment Academy B.V. 

Daalwijkdreef 47 

1103 AD Amsterdam

b) Per email, gericht aan:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c) Per email, rechtstreeks aan de directie t.a.v. dhr. B. Emanuels

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.2 Investment Academy B.V. zal bij ontvangst van een klacht binnen één week een bevestiging sturen waarbij zij de deelnemer/klant zal informeren over de verdere procedure van de klachtenafhandeling. 

9.3 Klachten worden vertrouwelijk en met de meeste zorg behandeld.

9.4 De klachtenprocedure zal in beginsel binnen zes weken worden afgerond. Indien voor de procedure een langere termijn noodzakelijk is, zullen betrokken partijen hiervan in ieder geval binnen zes weken hiervan in kennis worden gesteld. Tevens zal de aard van de verlenging worden meegedeeld en de verwachte tijd waarin de procedure wel kan worden afgerond.

9.5 Indien er geen oplossing voor de klacht of het geschil tot stand komt tussen Investment Academy B.V. en de deelnemer/klant, zal de klacht of geschil worden voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut, gevestigd te Aert van Nesstraat 25J/K, 3012 CA Rotterdam. Daartoe dient dan een arbitrageovereenkomst (zie 8.7 e.v.) tussen beide partijen worden getekend. De plaats waar de arbitrageprocedure wordt gehouden is Amsterdam. De beslissing voortkomend uit de arbitrage is bindend voor alle partijen en zal binnen redelijke termijn ten uitvoer worden gebracht.

9.6 Geschillen en de bindende uitspraken over de geschillen zullen na overeenstemming door beide partijen voor een periode van een jaar bewaard worden door Investment Academy B.V.

9.7 Arbitrageovereenkomst 

Arbitrage is rechtspraak door arbiters. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) biedt een snelle effectieve arbitrale procedure. De gemiddelde NAI arbitrage duurt vanaf de aanvraag tot het eindvonnis ongeveer 9 maanden. Vonnissen zijn bindend voor alle partijen. De arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter. Om een geschil ter beslechting te kunnen voorleggen aan arbiters is een arbitrageovereenkomst nodig. Deze arbitrageovereenkomst kan worden opgenomen in een arbitraal beding in een contract. Partijen spreken daarmee af toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Het Nederlands Arbitrage Instituut heeft hiervoor een aanbevolen clausule gemaakt. Dit is een formulering waarvan in de praktijk is gebleken, dat zij tot zo min mogelijk moeilijkheden aanleiding geeft. Als een geschil ontstaat en partijen hebben nog geen arbitrage afgesproken kunnen zij dat alsnog doen. De arbitrageovereenkomst wordt dan vastgelegd in een compromis. Als onafhankelijke stichting administreert het NAI de arbitrage voor partijen. Deze taak kan het NAI alleen uitoefenen wanneer in de arbitrageovereenkomst wordt verwezen naar het NAI Arbitragereglement.

De belangrijkste taak van het Nederlands Arbitrage Instituut is het administreren van arbitrages. Het NAI volgt de arbitrale procedure vanaf het moment van aanhangig maken tot en met het wijzen van het arbitrale vonnis en de toezending daarvan aan partijen. De NAI juristen zijn specialist op het gebied van het nationale en internationale arbitragerecht. Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke aspecten. Zo zal het NAI als onafhankelijk administrerend orgaan nooit op de inhoud van een zaak in gaan. NAI vonnissen worden niet aan derden ter inzage gegeven. Evenmin verschaft het NAI aan derden informatie over aanhangige of aanhangig geweest zijnde arbitrages. 

Een aantal vonnissen wordt in anonieme vorm gepubliceerd in het ‘Tijdschrift voor Arbitrage’, mits partijen daartegen geen bezwaar hebben. Het NAI opereert zonder winstoogmerk.

9.8 Kosten van arbitrage

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van de kosten te doen. De totale kosten van een arbitrage zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

a)    Kosten van de arbiter:

1) Honorarium: een variabel bedrag, gebaseerd op tijd, geldelijk belang van de vordering(en) en eventuele tegenvordering(en) en de complexiteit van de zaak, vastgelegd in een uurtarief. Dit uurtarief wordt door het Nederlands Arbitrage Instituut aan de hand van de door het bestuur vastgestelde tabel met de arbiter voor de bevestiging van zijn/haar benoeming afgesproken. Over dit uurtarief kan niet worden onderhandeld, ook niet door arbiters met partijen.

2) Kosten van de arbiter(s), waaronder de kosten van een zittingsruimte, van het deponeren van een arbitraal vonnis, reiskosten, alsmede de kosten van een secretaris, een deskundige en/of een tolk.

 3) Andere kosten die volgens arbiter(s) nodig zijn, zoals kosten van het horen van getuigen.

 4) Voor het honorarium en de kosten van de arbiters wordt een depot gevraagd.

b)    Administratiekosten van het NAI: 

het bedrag voor administratiekosten wordt berekend op basis van het totale geldelijke belang van de vordering of tegenvordering. Raadpleeg de kostencalculator hieronder om het specifieke verschuldigde bedrag te berekenen.

c)    Kosten van juridische bijstand: 

hiervan kan sprake zijn. NAI arbitrage kent echter geen verplichte procesvertegenwoordiging. Het scheidsgerecht kan de partij die in het ongelijk is gesteld veroordelen tot betaling van een redelijke vergoeding voor juridische bijstand van de partij die in het gelijk is gesteld.

9.9 Benoeming van arbiters

Het aantal arbiters is oneven: één of drie. Partijen kunnen het aantal zelf overeenkomen. Doen zij dat niet, dan bepaalt het Nederlands Arbitrage Instituut het aantal. Daarbij kijkt het NAI naar het financiële belang van de zaak, alsmede naar de aard en de ingewikkeldheid van het geschil en de voorkeur van iedere individuele partij.

a) Partijen worden eerst in de gelegenheid gesteld zelf arbiters te benoemen. 

b) Wanneer één arbiter moet worden benoemd, benoemen partijen deze arbiter samen. Als drie arbiters moeten worden benoemd, benoemt iedere partij één arbiter. De door partijen benoemde arbiters benoemen samen de derde arbiter, die voorzitter van het scheidsgerecht is.

c) Wanneer partijen niet benoemen, worden arbiters benoemd op basis van de lijstprocedure. Bij de lijstprocedure selecteert het Nederlands Arbitrage Instituut uit zijn bestand de voor een bepaalde procedure geschikte arbiters en plaatst deze namen op een aan partijen toe te zenden lijst. Deze lijst wordt naar de partij(en) gezonden, die niet tijdig een arbiter heeft (hebben) benoemd. Partijen mogen tegen benoeming van de voorgestelde arbiters bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in volgorde van hun voorkeur. Op basis van geretourneerde lijsten benoemt het NAI vervolgens de arbiter of arbiters. Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is, benoemt het Nederlands Arbitrage Instituut rechtstreeks. 

d) Alle arbiters, ook de door partijen zelf benoemde arbiters, dienen volledig onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Voorafgaand aan de bevestiging van de benoeming dient iedere arbiter een verklaring te ondertekenen en aan de administrateur te zenden waarin zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden bevestigd.

e) Het NAI selecteert aan de hand van de arbitrageaanvraag en het korte antwoord arbiters voor een bepaalde zaak. Daarbij wordt, zoveel mogelijk, rekening gehouden met de wensen van alle partijen. Het NAI heeft een groot bestand met namen van meer dan 500 personen die op vele terreinen over specifieke deskundigheden en ruime ervaring beschikken. In dit kader zij vermeld dat het NAI op 25 oktober 2016 The Pledge heeft ondertekend. Met het ondertekenen van ‘The Pledge’ wordt beoogd vrouwen dezelfde kansen te geven als mannen om als arbiter op te treden. Het NAI zal dan ook waar mogelijk, via de lijstprocedure of een rechtstreekse benoeming, trachten vrouwen met een geschikt profiel ten aanzien van een bepaalde zaak voor te dragen.

f) Partijen kunnen ook een andere manier van benoemen overeenkomen, zoals bijvoorbeeld een onmiddellijke benoeming van arbiters via de lijstprocedure.

 

 

Art. 10 Toepasselijk recht

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle contracten tussen de deelnemer/klant en IA bv en elke recht en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 

 


Art. 11 Eindbepalingen

11.1 Wanneer één of meer bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig worden geacht, dan blijft het contract en de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverminderd van kracht.

11.2 Bepalingen die strijdig zijn met het recht of niet kunnen worden toegepast zullen worden vervangen door bepalingen die het doel van die bepalingen het meest benaderen.

_________________________________________

Disclaimer and Limitation of Liability 
While Investment Academy  endeavors to ensure that the information on the INVESTMENT ACADEMY websites is correct, we do not warrant the accuracy and completeness of the material on the site or in any corporate brochures. We may make changes to the material on the site or to the products and prices described on it at any time without notice. 
 
INVESTMENT ACADEMY and their officers, directors, employees, or agents of any kind, exclude all liability and responsibility for any amount or kind of loss or damage that may result to participants or any third party (including, without limitation, any direct, indirect, punitive or consequential loss or damages, or any loss of income, profits, goodwill, data, contracts, use of money, or loss or damages arising from or connected in any way to business interruption, and whether in tort (including without limitation negligence), contract or otherwise) in connection with the INVESTMENT ACADEMY site in any way or in connection with the use, inability to use or the results of use of the INVESTMENT ACADEMY site, any web sites linked to the INVESTMENT ACADEMY site, or the material on such web sites, including, but not limited to, loss or damage due to viruses that may infect computer equipment, software, data, or other property on account of access to, use of, or browsing the INVESTMENT ACADEMY site or downloading of any material from the INVESTMENT ACADEMY site or any web sites linked to the INVESTMENT ACADEMY site. If your use of the material on the INVESTMENT ACADEMY site results in the need for servicing, repair or correction of equipment, software, or data, you assume all costs thereof. 
 
Nothing in this legal notice shall exclude or limit our liability for: (a) death or personal injury caused by negligence or (b) fraud; or (c) any liability that cannot be excluded or limited under Dutch law. 

 

Keep me up to date..

Investment Academy

Investment Academy office - Daalwijkdreef 47 1103 AD  Amsterdam

Investment Academy

Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam
Investment Academy

Investment Academy

Amsterdam (NL) +31 20 80 80 218
Investment Academy Reception

Investment Academy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

De Nieuwe Erven 3
5431 NV CUIJK
The Netherlands

Phonenumbers

Amsterdam (NL)  +31 20 80 80 218
London       (UK)  +44 20 3129 6633
New York    (USA)  +1 646 556 8246

Our support team is available to answer any questions you may have by telephone from Monday to Friday, between 09:00 and 17:00 CET. 

If, however, your questions can not wait until our opening hours, you can still call us 24/7 on the numbers above. You will then be transferred directly to one of our Program Managers.

If you send us anThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., we will try to answer you the same day, but in any case we will respond within the next working day.