DSI (Senior) Investment Consultant Prep Course

Price category: Category G

Job profile

The investment consultant acquires clients, assesses their needs and personal circumstances and advises them on the organisation and maintenance of an investment portfolio in accordance with the level of risk agreed upon with the client, taking into consideration the consultant’s duty of care in relation to the client.

Doel van de functie

De beleggingsadviseur werft relaties, peilt hun behoeften en persoonlijke omstandigheden en adviseert hen, binnen een in samenspraak bepaalde risicograad, over inrichting en onderhoud van een beleggingsportefeuille en neemt daarbij de tegenover cliënten te nemen zorgplicht in acht. 

Kerntaken

De beleggingsadviseur

 • houdt ten behoeve van zijn relaties de ontwikkeling van nieuwe producten bij;
 • adviseert relaties omtrent nieuwe producten in bestaande beleggingsportefeuilles;
 • volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie inzake bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d. om beleggingsportefeuilles te optimaliseren; 
 • volgt en interpreteert internationale ontwikkelingen op politiek, economisch en maatschappelijk gebied en vormt zich een oordeel over de mogelijke effecten op de koersvorming;
 • interpreteert prognoses inzake financieel-economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland tegen de achtergrond van de historie;
 • inventariseert bij (potentiële) relaties of zij gelet op vermogensomvang, rekeningvoeding en te verwachten winstgevendheid in aanmerking komen voor begeleiding en advies op effectengebied;
 • brengt de omstandigheden van relaties (inkomens-, fiscale- en gezinssituatie), beleggingsdoelstellingen, uitgangspunten, mogelijkheden en risicoprofiel van relaties in beeld en stelt op basis daarvan beleggingsplannen op; 
 • bespreekt zijn bevindingen met zijn leiding en doet voorstellen m.b.t. de commerciële planning; legt en onderhoudt binnen een vastgesteld marktbewerkingsplan contacten met relaties vanuit de dienstverlening-gedachte, teneinde het marktaandeel uit te breiden en de winstbijdrage per relatie te vergroten;
 • bespreekt de beleggingsvisie van de financiële organisatie met de (potentiële) relatie en informeert over de mogelijkheden op beleggingsgebied in het algemeen en m.b.t. effecten in het bijzonder;
 • zorgt, na verkregen fiat, voor het doorgeven van effectenorders aan de betreffende afdelingen en ziet toe op een correcte uitvoering en administratieve afhandeling;
 • onderhandelt binnen zijn bevoegdheid over condities en tarieven, sluit overeenkomsten af en bewaakt ingenomen posities; 
 • stelt zich in voorkomende gevallen op de hoogte van de betrouwbaarheid van onbekende banken, commissionairs, brokers e.d.;
 • kan adequaat en snel wettelijk kader en (fiscale) regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen;
 • vertaalt 'zorgplicht' naar de dagelijkse praktijk.

Kennisvereisten

De beleggingsadviseur 

 • heeft kennis van producten (financiële instrumenten) en hun karakteristieken die op de markt van effecten, opties en futures worden verhandeld;
 • kent de waarde van deze producten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn; kent de basisprincipes van ‘fundamentele analyse’ en ‘technische analyse’;
 • weet met welke producten beleggingsportefeuilles gevormd kunnen worden;
 • kent de redenen die aanleiding geven tot herziening van een beleggingsportefeuille; 
 • kent de marktorganisatie, de organisatie van handel en kanalen waarlangs transacties tot stand komen;
 • weet hoe transacties worden geadministreerd, gegarandeerd en afgewikkeld;
 • weet hoe beleggingsportefeuilles worden geadministreerd;
 • kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures; 
 • kan ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen, mede in relatie tot maatschappelijke factoren in heden en verleden;
 • kan variabelen wegen, ook met het oog op de actualiteit, in verband met de portefeuilles waarover hij adviseert;
 • is bekend met portefeuille-theorieën;
 • kent de risico’s van de diverse beleggingsmogelijkheden, met name op het gebied van aandelen, obligaties, opties en futures; kent de dekkingsinstrumenten; 
 • heeft kennis van de belangrijkste instrumenten ter meting en beoordeling van performance en kent hun sterke en zwakke punten;
 • kan de waarde van posities onderbouwd inschatten bij gewijzigde marktomstandigheden; 
 • heeft kennis van methoden en modellen voor het opstellen van een beleggingsplan voor een klant en houdt rekening met diens beleggingshorizon;
 • weet waarom een bepaalde portefeuille-invulling past bij het risicoprofiel van de klant; 
 • kent partijen in de markt;
 • weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
 • kent de handelsregels van de beurs waarop hij actief is en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn;
 • is op de hoogte van fiscale regelgeving;
 • weet wat 'zorgplicht' in concreto inhoudt.
Yes! I want to sign up

Trainingen

Yes I want to register for:
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid phone number

Please tell us the number of participants

Please tell us how many participants

Keep me up to date..

Investment Academy

Investment Academy office - Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam

Investment Academy

Daalwijkdreef 47 1103 AD Amsterdam
Investment Academy

Investment Academy

Amsterdam (NL) +31 20 80 80 218
Investment Academy Reception

Investment Academy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.